HABERLER

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR. 17 ARALIK 2021 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELER İLE BERABER ŞİRKETİMİZE GELEREK BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ.

 

 

BAŞVURULACAK EKİPMAN LİSTESİ VE GEREKLİ ŞARTLAR AŞAĞIDADIR.

         Ülkemizde ve bölgemizde etkili olan kuraklık üretimi ciddi oranda etkiledi. Yaşanan kuraklık; üretim sezonunda harcanan emeğin, kullanılan tohumun, atılan gübrenin ve ilacın karşılıksız kalmasına neden oldu. Bu durum üretim maliyetlerini de artırdı. Ülkemizdeki verim kaybından büyük oranda rekolte kaybı yaşanmıştır. Stratejik ürünlerden olan Buğday ve Arpa'nın verim kaybının ülkemiz beslenmesine, ekonomik kayba ve fiyatların artmasına neden olmuştur. Çiftcilerimizin yaşanan kuraklıktan dolayı ekim yapmamayı düşündükleri gözlenmektedir. Atalarımız Ekici ol, bilici olma derler. Ülkemizin ve kendi geleceğimiz için tarlalarımızı ekmeli ve elimizden geldiği kadarı ile en iyi bakımı yapmamız gerekli. Yaz, kış, kar, yağmur demeden tarlasında çalışan, insanların temel ihtiyacı olan her şeyi üreten çiftçilerimiz, üreticilerimiz Allah hepsinden binlerce kez razı olsun. Çok değerli, elleri nasırlı, yüreği güzel çiftçilerimiz, alın teriyle toprağa can veren çiftçilerimiz bu zorlu günlerde tüm riskleri göze alarak üretime devam etmeliler.15.09.2021

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

 

Başvuru Çağrı İlanını görmek için tıklayınız.

02.08.2019

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/30) Resmi Gazete'de yayınlanmış olup ekte sunulmaktadır. Proje kapsamında dahil edilen tarım makinalarının daha sonra yayınlanacak olan Uygulama Rehberinde yer alması beklenmektedir.

EK: TEBLİĞ NO: 2019/30

16.05.2016 Pazartesi Yeniköseler köyü Polatlı Saat:10:00'da

18.05.2016 Çarşamba Tulumtaş Köyü Gölbaşı Saat:10:00'da

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, genç çiftçiye 30 bin TL hibeyi bu gün başlattı. Hibeye ilişkim Tebliğ Bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. Tebliğ şöyle:

 

5 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29675

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ

PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/16)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Değerlendirme kriter tablosu: Uygulama esasları ile birlikte hazırlanacak olan, başvuru sahiplerinin ve hibeye esas projelerin özellik ve içeriğine göre puanlarını belirleyen tabloyu,

ç) Genç çiftçi: Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişileri,

d) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu: Valilik Makamının oluru ile vali yardımcısının başkanlığında, bakanlık il müdürü, il müdür yardımcısı ile defterdarlık, il milli eğitim müdürlüğü, il çalışma ve iş kurumu müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ve ticaret borsası temsilcilerinden oluşan sekiz kişilik komisyonu,

e) Genç çiftçi proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde, kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürü ve ilçe müdürlüklerinde, ilçe müdürü başkanlığında, mühendis, veteriner hekim, sosyolog, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az üç kişilik birimi,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) Hibe sözleşmesi: Proje sahibi ile il müdürü veya ilçe müdürü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

h) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,

ı) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran kişilerin il/ilçe müdürlüğüne verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren belgeyi,

i) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı Uygulama

Birimleri Görev ve Sorumlulukları

 

Genel müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük bu Tebliğ kapsamında, Bakanlık adına, 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve tedbirleri çerçevesinde;

a) Programın tanıtımını ve genç çiftçilerin bilgilendirilmesini sağlar.

b) Programın idari ve mali yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

c) Program ile ilgili olarak, yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu tekliflerinin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesini ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

ç) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

(2) Program kapsamında illerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı; Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak belirlenir.

 

 

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

a) İl müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur.

b) Proje uygulamalarının amacına ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü, onaylanmasını ve birer suretinin muhafazasını sağlar.

c) İş ve işlemlerin idari, mali ve hukuki yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.

 

İlçe müdürlüğü

MADDE 7 – (1) İlçe müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

a) İlçe müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur.

b) Genç çiftçilerce gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak iş ve işlemlerin idari, mali ve hukuki yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını, koordinasyonunu ve istenilen belgelerin il müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

c) Uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini izler, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü ve onaylanmasını yaparak birer suretini muhafaza eder.

 

Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu

MADDE 8 – (1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu; bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında iş ve işlemleri yapar.

(2) Komisyon son başvuru tarihinden en geç beş gün önce kurulur.

 

Genç çiftçi proje yürütme birimi

MADDE 9 – (1) Genç çiftçi proje yürütme birimi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde kurulur.

(2) Genç çiftçi proje yürütme birimi;

a) Bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında proje uygulamalarını ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

b) Başvuruları alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, ilgili formları hazırlayarak genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim eder.

c) İl ve ilçe düzeyinde projelerin uygulanmasını ve tamamlanan projelerin hibe ödemesinden sonra iki yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri Bakanlık adına yürütür.

(3) Proje yürütme biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programın Proje Konuları, Başvuru Yeri, Genç Çiftçilerde

Aranan Şartlar ve İstenecek Belgeler

 

Programın proje konuları

MADDE 10 – (1) Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

a) Hayvansal üretime yönelik;

1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

b) Bitkisel üretime yönelik;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

4) Kültür mantarı üretimi projelerini,

c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri,

kapsar.

 

Başvuru yeri

MADDE 11 – (1) Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.

 

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.

c) Okur-yazar olmak.

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

e) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

f) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

 

İstenecek belgeler

MADDE 13 – (1) Başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

b) Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.

c) Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi.

ç) Ek-2’de yer alan proje tanıtım formu.

d) Ek-3’te yer alan imzalı taahhütname.

e) Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.

f) Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.

g) Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.

ğ) Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.

h) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

(2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

(3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Programın Uygulama Alanı, Hibe Desteği Miktarı

 

Uygulama alanı

MADDE 14 – (1) Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.

 

Hibe desteği miktarı

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilir.

(2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi, Sözleşme ve Uygulama Zamanı

 

 

Başvuruların alınması

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten beş iş günü geçtikten sonra başlar.

b) Başvuru süresi otuz gündür.

c) Başvurular, il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından tutanak karşılığı kabul edilir.

ç) Genç çiftçi proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyasına ait kontrol formu ve değerlendirme kriter tablosu, beş iş günü içerisinde genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.

 

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Komisyon tarafından teslim alınan projeler on iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır.

b) Komisyon tarafından hazırlanan nihai listeler belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.

c) Proje değerlendirme komisyonunun bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

 

 

Hibe sözleşme ve uygulama zamanı

MADDE 18 – (1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve nihai hale getirilen listelerde yer alan genç çiftçiler ile yapılacak hibe sözleşmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

a) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçiler ile beş iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.

b) İmzalanan hibe sözleşmesi gereği genç çiftçiler, sözleşme tarihinden itibaren en çok yüz yirmi gün içerisinde proje içeriğine esas alımları gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını yaparlar. Yüz yirmi günlük sürenin son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Ödeme Talebi, Ödemeler, Geri Ödeme ve Yaptırımlar

 

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 19 – (1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, beş iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapar.

b) Genç çiftçi proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri beş iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.

c) İlçe genç çiftçi proje yürütme birimi, hibeye esas ödeme icmallerini beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderir.

ç) İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas aylık ödeme icmallerini her ayın yirmi beşine kadar Genel Müdürlüğe gönderir.

d) Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar.

(2) İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra hibe proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit etmeleri halinde bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberine göre iş ve işlemleri yürütür.

 

 

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 20 – (1) Hibe ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır.

(2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(3) İmzalanan hibe sözleşmesi sonrasında bu Tebliğ kapsamında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan alımlarında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberi çerçevesinde ve belirlenecek miktarda genç çiftçinin muvafakati ile TİGEM’e ön ödeme yapılabilir.

 

 

Geri ödeme ve yaptırımlar

MADDE 21 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

 

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 22 – (1) Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Proje Gider Esasları ve Kalemleri

 

Proje gider esasları

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

a) Genç çiftçi ile karşılıklı imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilmesi,

b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan hibe desteğinin, verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,

c) İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi veya belgelere dayandırılması,

gerekir.

 

Gider kalemleri

MADDE 24 – (1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan ve canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konuları kapsamındaki canlı hayvan alımlarını TİGEM’den hayvan alım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirirler.

(3) Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama rehberinde belirtilir.

 

Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler

MADDE 25 – (1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.

(2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Denetim

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

 

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi hazırlanır ve yayımlanır. Bu yayınlar uygulamaya esas teşkil eder.

(2) Bu Tebliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunların çözümü hakkında Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen İpard Programı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından başvuru ilanına çıkmıştır.

 

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR

Kırsal  kalkınma  programı  kapsamında  finansal  destek  sağlanacak  ana  tedbirler Ülke  Strateji Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

1-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,

2-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar,

3-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,

4-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması –LEADER Yaklaşımı

5-Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri

6-Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları

 

DESTEK ORANLARI

TEDBİR ADI

SEKTÖR ADI

DESTEK ORANI

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

 

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

 

101.1.1 Süt İneği

101.1.2 Manda

101.1.3 Koyun

101.1.4 Keçi

 

%60-70

 

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

 

101.2.1 Sığır

101.2.2 Manda

101.2.3 Koyun

101.2.4 Keçi

 

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Çiftlik Faaliyetlerinin

Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

(302)

 

302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

 

302.1.2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Aspir, Kimyon, Sarımsak vb.)

%65

302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması

302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri

302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri

302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği

302-6 Makine Parkları

302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

 

ALINABİLECEK EKİPMANLAR

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler;

en az 10, en fazla 120 süt ineği, veya

en az 5, en fazla 50 süt veren manda, veya

en az 50, en fazla 500 süt veren koyun, veya

en az 50, en fazla 500 süt veren keçi için başvuru yapılabilir.

İçin Alınabilecek Makine Ekipmanların Uygun Harcama Listesi

 

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

en az 30, en fazla 250 sığır, veya

en az 10, en fazla 50 manda, veya

en az 100, en fazla 500 koyun, veya

en az 100, en fazla 500 keçi için başvuru yapılabilir

İçin Alınabilecek Makine Ekipmanların Uygun Harcama Listesi

 

302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

Bu tedbirin genel amaçları: Yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla mevcut işlerin korunması, bu şekilde kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal nüfusun azalmasının tersine çevrilmesidir.Ekonomik faaliyetler ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, kırsal alanlarda büyüme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma için gereklidir. Bu durum, kırsal alanlarda hanehalkı gelirlerini doğrudan artırarak, ekonomik ve sosyal bakımdan daha iyi bir bölgesel dengeye katkı sağlamaktadır. Bu tedbir spesifik olarak çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde yatırımların modernizasyonu, oluşturulması, genişletilmesi ve yeniden inşası aracılığıyla kırsal faaliyetlerin oluşturulmasını, çeşitlendirilmesini ve geliştirilmesini hedefleyecektir.

 

302.1.2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Aspir, Kimyon, Sarımsak vb.)

İçin Alınabilecek Makine Ekipmanların Uygun Harcama Listesi

 

302-6 Makine Parkları

İçin Alınabilecek Makine Ekipmanların Uygun Harcama Listesi

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu  başvuru  çağrı  ilanı  kapsamında  destek  almak  amacıyla  başvuruların  yapılacağı  ve  yatırımın

uygulanacağı iller aşağıdadır.

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) - 25 Ocak 2016-26 Şubat 2016

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) - 28 Mart 2016-22 Nisan 2016

 

Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçin.

 

 

Dr. Kenan Mortan, "IPARD 2 Hakkında Bilmek İstedikleriniz" sorusuna yanıt veriyor.

Şirketimizin Kurucusu Hacı Rüştü Eryıldırım 06.08.2015 Perşembe Günü Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.Siz Değerli Dostlarımıza Üzüntü İle Duyurulur.

TMO Logo TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 16 / 06 / 2015

 

KAMUOYU AÇIKLAMASI

2015 DÖNEMİ HUBUBAT MÜDAHALE ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI
 

2014 yılında yaşanan olumsuz iklim koşullarına bağlı olarak ülkemiz buğday üretimi bir önceki yıla göre %14 azalışla 19 milyon ton, arpa üretimimiz ise %20 azalışla 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
 

 

2015 yılında iklim şartlarının hububat üretimi açısından uygun seyretmesi nedeniyle buğday üretiminin geçen yıla göre %18 artışla 22,5 milyon ton, arpa üretiminin ise %27 artışla 8 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
 
Bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday rekoltesi beklenmektedir.
 
TMO bu güne kadar ekiliş durumu, bitki gelişimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi konularda çalışmalar yürüterek alım politikalarını şekillendirmiştir.
Ürününü TMO fiyatları açıklanmadan önce hasat eden ve depo imkanı bulunmayan üretici, tüccar ve sanayiciye depolama imkanı sağlamak amacıyla, 22 Mayıs tarihinden itibaren taahhütnameli alımlara başlanmıştır. O tarihten günümüze kadar toplam 61 bin ton taahhütnameli alım gerçekleştirilmiştir. Yarın itibariyle de peşin ve emanet alımlara başlanacaktır.
 
Bu yıl TMO tarafından hububat alımlarında izlenecek politikalar şunlardır:
 
1. TMO Türkiye genelinde 285 noktada alım faaliyeti gösterecektir.
 
2. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.
 
3. Ürünlerini taahhütname karşılığında TMO'ya teslim eden üreticiler, yarından itibaren 10 gün içerisinde ürünlerini geri çekebilecek, emanete bırakabilecek veya TMO'ya satabileceklerdir.
 
4. Ürünlerini taahhütname karşılığında TMO'ya teslim eden tüccar ve sanayiciler ise yarından itibaren 10 gün içerisinde ürünlerini geri çekebilecek veya emanete bırakabileceklerdir.
 
5. Ürünler, bu yıl da fiziksel analizlerin yanında kimyasal analiz değerlerine göre fiyatlandırılacak ve kalitesine göre sınıflandırılarak depolanacaktır.
 
2011 yılında "Kaliteli Üret, Daha Fazla Kazanç Elde Et" sloganıyla başlattığımız Proteine Dayalı Alım Sistemi ile ürünlerin kalitesinde artış sağlanmıştır.
 
Kaliteli üretimi daha da teşvik etmek amacıyla kaliteli ürüne %3'e kadar verilen ilave fiyat, bu yıl %7'ye çıkarılmıştır. Böylece kaliteli üretim yapan üreticimiz önceki yıllara göre daha fazla kazanç elde edecek, diğer yandan ülkemizin kaliteli buğday ihtiyacı da karşılanmış olacaktır.
 
6. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla son üç yıldır uyguladığı randevulu alım sistemine bu yıl da devam edecektir.
 
Randevular, internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi TMO şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabilecektir.
 
7. TMO, altyapısı uygun olan borsalarda alım yapacaktır. Borsalarda alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabileceklerdir.
 
8. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacaktır.
 
9. Emanet alımlar, geçici alım merkezleri hariç tüm iş yerlerinde yapılacaktır.
 
10. TMO, bu yıl Polatlı ve Ahiboz'da alımlarını lisanslı depolar üzerinden yapacaktır. Üreticiler, ürünlerini bu lisanslı depolara bırakmak suretiyle alacakları elektronik ürün senetlerini, bugün açıklanan fiyatlar üzerinden 2016 yılı Nisan ayı sonuna kadar TMO'ya satabileceklerdir.
 
11. Ürününü lisanslı depolara bırakan üreticiler, elektronik ürün senedi vasıtasıyla lisanslı depoculuk şirketinin anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir.
 
Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler ise makbuz senedini kullanarak TMO'dan %30 avans alabilecek, TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir.
 
12. Ürününü lisanslı depolara bırakan tüccar ve sanayiciler; elektronik ürün senedini kullanarak lisanslı depoculuk şirketinin anlaşmalı olduğu bankalardan;
Ürününü TMO depolarına emanete bırakan tüccar ve sanayiciler ise makbuz senedini kullanarak TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir.
 
13. Makbuz senedine dayalı kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirerek ürünlerini TMO'ya satmamaları durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin %25'i TMO tarafından karşılanacaktır.
 
14. Tüccarlar, üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü 2 Kasım 2015 tarihinden itibaren TMO'ya satabileceklerdir.
 
15. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.
 
16. Üretici banka kartı ile ürün getiren üreticilere erken ödeme yapılacak olup, ürününü anlaşmalı bankalardan alınan ürün kartı ile teslim eden üreticilere, 15 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.
 
2015 yılı için 2 no.lu Anadolu kırmızı sert (AKS) ekmeklik buğday müdahale alım fiyatı ton başına 862 TL olarak belirlenmiştir.
 
Protein oranı yüksek, süne oranı düşük olan buğdaylar %7'ye kadar ilave fiyat almaktadır.
 
Diğer gruplardaki ürünlerin alım fiyatları TMO tarafından belirlenen pariteye göre hesap edilecektir.
 
Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından ton başına 50 TL prim ödemesi ile gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemeleri yapılacaktır.
 
Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için belirlenmiş olan 862 TL/Ton müdahale alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen 127 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 989 TL/Tona yükselmektedir.
 
Açıklanan bu fiyatla Üretici maliyete göre %48 oranında, ton başına 310 TL kâr elde etmiş olacaktır.
 
Pariteye göre Makarnalık buğday fiyatı 976 TL/ton (prim ve desteklerle birlikte 1.103 TL/ton),
 
Arpa fiyatı ise 645 TL/ton (prim ve desteklerle birlikte 772 TL/ton) olmaktadır.
 
Piyasa gereklilikleri dikkate alınarak TMO'nun Kasım ayından itibaren uygulayacağı satış fiyatlarının da açıklanması gerekli görülmüştür.
 
 
TMO AKS buğday Kasım ayı satış fiyatını 960 TL/Ton olarak belirlemiştir.
 
TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;
 
ÇKS bilgilerini güncellemeleri,
Randevularını mutlaka almaları,
Ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri,
Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri,
gerekmektedir.
 
Anlaşmalı bankalar:
 
Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Denizbank, TEB, Albaraka Türk, Finansbank.
Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden ve TMO iş yerlerinden alabileceklerdir.
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=1449     /    Web Adresinden Alınmıştır.

14. Çağrımızla;
Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım,
Kesimhane ve Et İşleme Tesisleri,
Süt ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına,
Su ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına,
Meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar desteklenecektir.’ dedi.

Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak.

Başvuruların son teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00’dir.

 

14. Başvuru Çağrı İlanı için tıklayınız.